انواع پاراگراف Paragraphs در زبان انگلیسی و کاربرد آن ها در جملات

انواع پاراگراف ها Paragraphs

در این مطلب به آشنایی با انواع پاراگراف ها در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و هر کدام را علاوه بر تعریف مثال هایی ارائه داده ایم تا بتوانید به راحتی تمامی مفاهیم را درک کنید.

انواع پاراگراف ها به ترتیب زیر می باشند:

۱-Classification Paragraph

۲-Process Paragraph

۳-Problem and Solution Paragraph

۴-A paragraph of similarities

۵-A paragraph of Contrast

 

و…

 

 • # Classification Paragraph: در اینجا ما با نوعی از پاراگراف روبرو هستیم که به دسته بندی می پردازد. برای دسته بندی عموما از کلماتی مثل category, type, group, kind, sort, class و غیره استفاده می کنیم.
  برای آنکه ترتیب را در دسته بندی های خود رعایت کنیم می توانیم به دو روش عمل نماییم: با استفاده از Adverb و با استفاده از Adjective.

کلماتی مثل First, Second, Third, Fourth,…, Last قید هستند و بدون اسم می آیند. این کلمات به معنای اولا، ثانیا، ثالثا و … می باشند.

کلماتی مثل The first, The second, The third, The fourth, …, The last صفت هستند و حتما باید با یک اسم همراه باشند. مثلا The first category، The third group و غیره.

و…

مثال :

Friends can be classified according to their honesty, loyalty, the type that fits you into their schedule, or the type that finds time for you when they need something. An honest friend tells you the truth even if it is not always what you want to hear. In the long run, that honest friend may have saved you from embarrassment or possibly rejection. They give you constructive criticism overall. The loyal friend is the type of friend that will be there for you through the thick and the thin. They do not care how good or bad you may look one day; they are sensitive to your feelings, they respect you and the other people in your life, and most of all they will never let you down when times are hard. They may be what you call a best friend. The third group, the person that fits you into their schedule, is the type of person that is always on the go. They barely have time for themselves let alone another person. More than likely they will not be there for you when you need them most, because they are so wrapped up in their busy, hectic life. Then you have the self-absorbent type of “friend” that finds time for you only when they need something. This type of person is not what you would call a friend. This person may always be extremely nice to you because they know that if  they are nice to you then they will more than likely get what they want. They will call you every once in awhile when it is almost time for them to use that person again. It may be for a ride to work, home, or they just want somebody to hangout with because they have no other friends. If the person that is being used is smart they will eventually realize that they are getting used and will stop being there for that person


Paragraphsو…

 • Process Paragraph: در این نوع پاراگراف، مراحل انجام یک کار به ترتیب گفته می شود. مثلا اگر بخواهید یک آپارتمان اجاره کنید یا اگر بخواهید مراحل درست کردن چای را بگویید از این نوع پاراگراف استفاده می کنید. برای نوشتن چنین پاراگراف هایی باید قوانین خاصی را رعایت کنیم که در زیر به آنها می پردازیم.
  • استفاده از زمان گذشته در این نوع از پاراگراف ممنوع است. تنها Present tense, Future tense, Passive forms و برخی افعال کمکی مانند should, must, ought to, have to را می توان مورد استفاده قرار داد.
  • در Topic Sentence باید از کلماتی نظیر process, procedure, steps, stages, instructions, order, phases,… استفاده نماییم.
  • و…

مثال :

If you want to make coffee, you should follow some instructions carefully

In order to buy an apartment, you ought follow some steps

For getting ready for an entrance exam, there are some procedures you should accomplish

 • و…

علاوه بر موارد بالا برای استفاده از فعل و لغت، می توانید از روش هایی استفاده کنید تا تنوع را به نوشته خود هدیه دهید.

مثلا از افعالی نظیر begin, start, commence, continue, follow, keep on, go on, finish, end, terminate استفاده کنید

 • و…

مثال :

You should begin with boiling some water and continue it with preparing some instant coffee

یا می توانید از برخی قیدهای زمان نظیر when, while, as, after, before, till و until استفاده کنید.

 • و…

مثال :

As you are adding the instant coffee, you should stir it

After you have made your coffee ready, you can serve it with a piece of cake

 • و…

یا می توانید از Participial Phrases استفاده کنید که در یک پست دیگر به طور کامل آن را توضیح خواهم داد. فقط در این جا مثالی از آن می آورم و کسانی که مایل به یادگیری آن هستند می توانند به پست های دیگر مراجعه کنند.

 • و…

مثال :

Mixing the boiled water with instant coffee, you can add some milk if you want

 • و…

و در آخر می توانید از قیدهای ربطی نظیر meanwhile, at the same time, after that, afterwards استفاده کنید. فقط به یاد داشته باشید که اگر این کلمات در وسط جمله بودند، قبل از آنها سمی کولون (؛) و بعد از آنها از کاما (،) بگذارید.

 • و…

مثال :

You can use a kettle to boil the water; meanwhile, you can make some instant coffee ready

Breaking up with a boyfriend or girlfriend can be easier said than done, but here are five steps that may help the breaking up process. First try to distance yourself by suddenly becoming busier than usual. The next step is to calmly tell the other person that how you are feeling.Then gently let him or her know that you do not want to be together anymore. Then make sure to be sensitive of his or her feelings and answer any questions that he or she may have. For example, if the person starts to cry, use kind words to help comfort him or her. After everything is said and done, take some alone time for your self because everyone has feelings to sort out after a break up. Finally, go out with friends and meet new people. With these five steps it will make the breaking up process smooth for both parties.

 • و…
 • # Cause and Effect Paragraphدر این نوع پاراگراف ها ما به دنبال علت یا تاثیرات یک پدیده خاص هستیم. در اینجا باید تشخیص دهیم که منظور ما از نوشتن یک پاراگراف، صحبت درباره علت است یا صحبت درباره تاثیرات یک موضوع.
 • و…

مثال :

There are different factors that lead to air pollution in industrial cities

 • و…

در اینجا تمرکز ما بر علت است چرا که علل به وجود آمدن آلودگی را بررسی می کنیم.

ولی

Air pollution leads to different health problems in large cities

در اینجا تمرکز ما بر تاثیرات آلودگی است.

خب پس از اینکه مشخص شد نوع پاراگراف ما علت است یا تاثیر، می توانیم از ساختارهای مختلفی استفاده کنیم. در زیر این ساختارها را توضیح می دهیم:

 • و…

۱-استفاده از افعال مناسب برای نشان دادن علل و تاثیرات

 • اگر بخواهیم در مورد علل یک مسئله توضیح دهیم از افعالی نظیر lead to, bring about, result in, create, produce, cause و غیره استفاده می کنیم.

  Burning fossil fuels in factories results in air pollution

   Growing number of unemployed people leads to crime

  Lack of mutual understanding causes divorce

  • و…

۲-اگر بخواهیم در مورد تاثیرات یک مسئله توضیح دهیم از افعالی نظیر result from, follow from, originate from, arise from و غیره استفاده می کنیم.

Air pollution results from burning fossil fuels in factories

Crime originates from the growing number of unemployed young people

Divorce arise from lack of mutual understanding

 • و…

۳-استفاده از عبارات حرف اضافه ای یا Prepositional Phrases مانند Because of, Due to, Owing to و Thanks to

Because of burning fossil fuels, factories pollute air

Thanks to my parents’ support, I could pass my PhD courses successfully

 • و…

۴-استفاده از حروف ربط غیرهمپایه یا Subordinate Conjunctions مانند because, since, as, whereas, so that  و غیره.

Factories pollute air since they burn fossil fuels

Since factories burn fossil fuels, they pollute air

 • و…

۵-استفاده از حروف ربط همپایه یا Coordinate Conjunctions مانند so, for

Factories burn fossil fuels, so they release a lot of carbon dioxide

Factories release a lot of carbon dioxide, for they burn fossil fuels

 • و…

۶-استفاده از قیدهای موصولی یا Conjunctive Adverbs مانند therefore, as a result, consequently, accordingly, hence و thus.

Some factories dump their sewage into the nearby rivers; consequently, they make the river water poisonous

 • و…

# می توانیم جای فاعل جمله دوم و قید را با یکدیگر عوض کنیم و در نتیجه جمله بالا به صورت زیر بدست می آید

Some factories dump their sewage into the nearby rivers; they, consequently, make the river water poisonous

The lack of rain and snow has horrible effects on farmers. with no rain their land dries up, and it is very difficult to grow anything. When the crops fail, the farmers haven’t anay choice but to get a second job in order to make the money they need. Farmong is a full time job and with a second job, farmers are overworked, stressed and even depressed. Many farmers end up selling their land. Some farmers have accepted the government program the Conservation Reserve Program (CRP), which is the land is left idle to let the grass grow and must be left idle a certian number of years. while the land is in the CRP program, some farmers have taken outside jobs. That is why when it doesn’t rain, you notice that most of the farmers are very crabby. As a farmer’s daughter, I have experienced some good times and some bad times. I have gained a great respect for farmers everywhere

 • و…
 • و…
 • # Problem and Solution Paragraph: گاهی اوقات پاراگراف های ما به شکل بیان علت یک مشکل و ارائه راه حل برای آن مشکل هستند. حال می توانیم مشکلات را در یک پاراگراف بیان کرده و سپس در پاراگرافی دیگر به ارائه راه حل بپردازیم با می توانیم ابتدا مشکل را بیان کرده و سپس راه حل را پشت سر آن بیاوریم و به همین ترتیب، مشکل دیگر و راه حل را بیان کنیم. در این جا نیز می توانیم از دو ساختار کمک بگیریم تا نوشته های ما رنگ و بویی تازه به خود بگیرد.
 • و…
  • استفاده از Infinitive ها و In order to

   In order to make the air of our city clean, the government should plant more trees in streets and expand the green spaces

   To reduce the amount of carbon dioxide in the air, people should use public transportation

  • و…
  • استفاده از جمله های شرطی با استفاده از کلماتی نظیر If, Provided that, Providing that, In case, Unless

 

 

If the government provides more convenient public transportation, the citizens will not use their private cars and air pollution will decrease

Air pollution will not decrease unless people use public transportation

 • و…
 • # A paragraph of similaritiesگاهی اوقات از ما خواسته می شود تا شباهت های میان دو فرد یا دو شی با دو مسئله را بیان کنیم. در اینجا ما می توانیم از ساختارهای گوناگونی کمک بگیریم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که باید در Topic Sentence خود به شباهت دو مسئله حتما اشاره نماییم.
 • و…
  • استفاده از افعالی که به شباهت اشاره دارند نظیر resemble, look like, be alike, be similar

   Television resembles the Internet in regard to being an electronic media

   These two trees are alike because they both bear fruits

  • و…
  • استفاده از عبارات حرف اضافه ای نظیر like, similar to, the same as,…

   Like the Internet, television is a multimedia

   The taste of burger in this restaurant is the same as Mc Donald’s

  • و…
  • استفاده از واژه هایی نظیر both of, either of, neither of,…

   Either of them can pose threats to human life is too much time is wasted on them

   Both of them send their programs to their audience through electronic waves

  • و…
  • استفاده از عبارات دو بخشی نظیر both… and …, … and … both, neither … nor …, either … or …, not only … but also
   • اگر از both… and …, … and … both استفاده کردید فعل جمله باید به صورت جمع باشد.
   • اگر از بقیه ساختارها استفاده نمودید فعل جمله تابع نزدیکترین اسم است.
   • در مورد ساختارهای منفی  not only … but also و  neither … nor باید بگویم که جمله اول به صورت معکوس در خواهد آمد که این موضوع را در پست های آتی به طور مفصل توضیح خواهیم داد.
   • اگر همین دو ساختار بالا در جملات پیرو بیایند قانون معکوس نمودن اعمال نمی شود. مثلا اگر در ابتدای جمله بگوییم که It is believed that دیگر نباید فعل را معکوس نماییم.
   • و…
   • Both television and the Internet are popular multimedia

    Not only television but also newspapers inform people of what happens in that country

    Not only newspapers but also TV informs people of what happens in that country

    Not only does television inform people of daily news, but also newspapers publish what happens in one day

    It is widely believed that not only television informs people of daily news, but also newspapers publish what happens in one day

   • و…
  • به کار بردن as … as, the same … as
   • برای به کار بردن as … as باید به این نکته دقت داشته باشیم که در وسط این دو کلمه تنها می تواند قید یا صفت قرار گیرد.
   • در مورد the same … as هم باید بگوییم که در وسط این ساختار گروه اسمی قرار می گیرد.

    Television is as popular as the Internet

    Television provides people with the same political news as the Internet

   • و…
  • به کار بردن قیدهای موصولی نظیر likewise, similarly, in the same way,…

Working with the Internet requires a computer; similarly, watching television needs a receivers which is a TV set

Working with the Internet requires a computer; watching television, likewise, needs a receiver which is a TV set

 • و…
 • # A paragraph of Contrast

  در اینگونه پاراگراف ها، ما می خواهیم تفاوت های دو شخص، شیء یا مسئله را بیان کنیم. در اینجا دو نوع رویکرد اصلی وجود دارد: در رویکرد اول تمامی ویژگی های یک مسئله را در یک پاراگراف مطرح کرده و در پاراگراف بعدی ویژگی های مسئله دوم و تفاوت آن با اولی را نشان می دهیم. در رویکرد دوم، پس از آنکه یک ویژگی را بیان نمودیم بلافاصله تفاوت آن را با دومی مطرح می کنیم و سپس به سراغ ویژگی بعدی خواهیم رفت. در اینجا نیز همانند پاراگراف بالا از ساختارهای متنوعی کمک می گیریم:

 • و…
  • استفاده از افعال مناسب نظیر differ from, vary from, contrast و غیره.

   The Internet differs from television in regard to their audience

   Television varies from the Internet regarding their costs

  • و…
  • استفاده از عبارات حرف اضافه ای نظیر unlike, in spite of, despite, in contrast with, …

   In spite of the Internet, which is a two sided communication device, television provides just one sided communication

   Despite the Internet, television is not an interactive media

  • و…
  • استفاده از حروف ربطی غیر همپایه نظیر although, though, even though, while, whilst, whereas

   Although most of the television viewers are the masses, the Internet users are mostly university graduates

   While television may broadcast its programs for free, you should pay a monthly amount to use the Internet

  • و…
  • استفاده از صفات و قیدهای تفصیلی که در آینده بیشتر با آنها آشنا خواهیم شد

   The viewers of television are more than the viewers of the Internet

   The television is less informative than the Internet

   The viewers of television are more than those of the Internet

  • و…
  • استفاده از قیدهای موصولی نظیر however, on the other hand, nevertheless, in contrast, conversely و …

Working with the Internet requires some skills; however,watching television does not need familiarity with computers

working with the Internet requires some skills; watching television, however, does not need any familiarity with computers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان: Paragraphs
عنوان فارسی: آموزش پاراگراف ها
توضیحات: نسخه جدید جایگزین شد

در صورت خرابی لینک دانلود، در کامنت‌ها گزارش دهید، توسط تیم پشتیبانی ما سریعاً لینک دانلود جدیدترین نسخه قرار میگیرد
 • ‌ امتیاز دهید:
  1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (تاکنون امتیازی ثبت نشده)
  Loading...
طراحی و سئو توسط طراحی و سئو حرفه‌ای سایت | بهمن سئو